Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

8 kwietnia 2016 roku odbył się w Olsztynie IV Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. Delegaci reprezentowali ponad 580-osobowe grono związkowców zrzeszonych w 20 organizacjach zakładowych.

1 Otwarcie Zjazdu-kol. A. BorkowskiOtwarcie Zjazdu – kol. Andrzej Borkowski.

Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu, Przewodniczący Związku, kol. Andrzej Borkowski dokonał otwarcia Zjazdu. Przywitał przybyłego na obrady gościa, kol. Bronisława Sasina, Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, a także delegatki i delegatów na Zjazd.

Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Został nim kolega Mirosław Choroś.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów programu Zjazdu. W części proceduralnej przyjęto program i regulamin obrad. Wybrano 5-osobową Komisję Skrutacyjno-Wyborczą. Komisja na podstawie listy obecności stwierdziła, że w Zjeździe uczestniczy 74 spośród 89 wybranych delegatów, co stanowi 83% i Zjazd jest prawomocny. Wybrano 3-osobową Komisję Uchwał i Wniosków.

W dalszej części Zjazdu sprawozdanie Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu Sprawozdawczego złożył Przewodniczący Regionu, kol. A. Borkowski. Rada Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach w okresie sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok 2015 oraz o planach na rok 2016. Przedstawiono realizację uchwał z poprzedniego Zjazdu.

Sprawozdania z pracy w ramach Rady Krajowej złożyli jej członkowie, koledzy M. Choroś i A. Borkowski.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący, kol. Bogdan Cybulski. Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.

2 Prezydium Zjazdu - G.Sulej, B. Sasin, A. Borkowski. M. Choroś, B. CybulskiPrezydium Zjazdu – G.Sulej, B. Sasin, A. Borkowski, M. Choroś, B. Cybulski.

Do sprawozdań odniósł się w dyskusji Przewodniczący ZLP w RP, Bronisław Sasin. Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie zgłosili żadnych uwag. Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu.

Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów nowych władz Regionu.

Na Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego zgłoszono tylko jedną kandydaturę kol. Andrzeja Borkowskiego. W wyniku tajnego głosowania kol. Borkowski został wybrany Przewodniczącym na kolejną kadencję.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Regionu zgłoszono jednego kandydata, kol. Bogdana Cybulskiego, który również został wybrany na następną kadencję.

Wyborem koleżanek Jadwigi Gajdamowicz oraz Mirosławy Głowackiej uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej Regionu.

Na  przedstawiciela Regionu do Rady Krajowej kandydował tylko kol. Mirosław Choroś. W wyniku wyborów został wybrany na członka Rady Krajowej nowej kadencji.

Jako ostatnie odbyły się wybory delegatów na Zjazd Krajowy Związku.

Regionowi Olsztyńskiemu, zrzeszającemu 586 członków, przysługiwało prawo wyboru 6 delegatów. Zostało zgłoszonych 9 kandydatów: kol. Dariusz Żarczyński, Kinga Sulej, Andrzej Chojnacki, Mirosława Głowacka, Stefan Podsiadłowski, Alfred Borowski, Zbigniew Ulatowski, Bogdan Cybulski i Lech Piotr Kilanowski. W wyniku przeprowadzonego głosowania, delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani kol.: D. Żarczyński, K. Sulej, M. Głowacka, St. Podsiadłowski, Z. Ulatowski i B. Cybulski.

3 Sala obrad - delegaciSala obrad – delegaci.

W trakcie przeprowadzania wyborów, między głosowaniami, kolega Bronisław Sasin informował zebranych o bieżących działaniach i negocjacjach prowadzonych przez Związek na szczeblu krajowym.

Po przerwie obiadowej wznowiono obrady Zjazdu. Przewodniczący Regionu, A. Borkowski przywitał przybyłych na obrady gości w osobach Pani Urszuli Pasławskiej i Pana Jerzego Antoniego Gosiewskiego – Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Małgorzaty Błyskun – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń związkowych przyznanych dla wyróżniających się członków Związku.

Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich” została uhonorowana kol. Regina Abramczyk z organizacji w Nadleśnictwie Wielbark.

Srebrne odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali kol.: Ireneusz Jałoza z organizacji w Nadleśnictwie Ciechanów, Jadwiga Gajdamowicz z organizacji w Nadleśnictwie Górowo, Krzysztof Grabowski z organizacji w Nadleśnictwie Ciechanów, Henryk Maziuk z organizacji w Nadleśnictwie Górowo, Grażyna Zakrzewska z organizacji w Nadleśnictwie Lidzbark oraz Andrzej Ziółkowski z organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce.

4 Odznaczeni - złota i srebrne odznakiOdznaczeni – złota i srebrne odznaki.

Brązowymi odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżniono kol.: Andrzej Chojnacki z organizacji w Nadleśnictwie Górowo, Bożena Krawcewicz – Pampuch z organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce, Władysław Mandziak z organizacji w Nadleśnictwie Górowo oraz Wiesław Oziewicz z organizacji w Nadleśnictwie Bartoszyce.

5 Odznaczeni - brązowe odznakiOdznaczeni – brązowe odznaki.

Aktu dekoracji dokonali Przewodniczący ZLP w RP – Bronisław Sasin, w towarzystwie Pani Małgorzaty Błyskun, Dyrektora RDLP w Olsztynie oraz Przewodniczącego Regionu A. Borkowskiego. Odznaczonych nagrodzono brawami.

W związku z zakończeniem kolejnej kadencji jako członka Komisji Rewizyjnej Regionu oraz przejściem na emeryturę, kol. Henryk Nowacki otrzymał okolicznościowy adres z podziękowaniem od Rady Regionu za długoletnie działanie w organach Związku.

6 Podziękowanie H. NowackiemuPodziękowanie Henrykowi Nowackiemu.

Następnie głos zabrali goście Zjazdu. Po wystąpieniach była okazja do zadawania pytań, z czego delegaci chętnie skorzystali. Pytania dotyczyły zarówno spraw pracowniczych jak i ogólnych.

7 Wystąpienie Pana Posła J. GosiewskiegoWystąpienie Pana Posła Jerzego Gosiewskiego.

8 Wystąpioenie PaniaPoseł U. PasławskiejWystąpienie Pani Poseł Urszuli Pasławskiej.

9 Wystąpienie Pani Dyrektor M. BłyskunWystąpienie Pani Dyrektor Małgorzaty Błyskun.

W przerwie obrad Zjazdu odbyło się posiedzenie Rady Regionu. Dokonano na nim wyboru Prezydium. Wiceprzewodniczącymi Rady Regionu zostali: kol. Mirosław Choroś z Ciechanowa i Gerard Sulej z Iławy. Sekretarzem Rady wybrano Rafała Ptaszkiewicza z Miłomłyna. Skład Prezydium uzupełniają koledzy: Grzegorz Baniak z Górowa, Stefan Posiadłowski z Jagiełka oraz Zbigniew Ulatowski z Przasnysza.

W dalszej części obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła delegatom propozycje zgłoszonych uchwał i wniosków. Po przedstawieniu nad wszystkimi propozycjami odbyła się dyskusja, a następnie głosowanie. Przyjęto następujące uchwały i wnioski:

Uchwała  nr 1

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP popiera uchwały i wnioski Zjazdu Krajowego ZLP w RP z dnia 18-19.03.2016 r. szczególnie dotyczące:

1. Poparcia działań ZLP w RP Parków Narodowych, dotyczących sfery organizacji i płac.

2. Kompleksowego rozwiązania problemu mieszkaniowego w PGL LP.

3. Przywrócenia rocznej indeksacji wynagrodzenia o 1,5%.

4. Wprowadzenia regulaminów nagród, uzgadnianych ze Związkami Zawodowymi, na wszystkich szczeblach organizacyjnych LP.

5. Zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach terenowych w związku ze stale rosnącymi zadaniami na tych stanowiskach.

6. Wprowadzenia odpowiednich zapisów w PUZP, regulujących właściwą rekompensatę wydatków poniesionych na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych.

Jednocześnie zwracamy się do Rady Krajowej ZLP w RP o bardzo zdecydowane działania zgodne ze Statutem jak i Ustawą o Związkach Zawodowych w celu realizacji w/w postulatów, które zgłaszane są przez wszystkie instancje związkowe już od wielu lat.

 Uchwała  nr 2

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP zobowiązuje delegatów na Zjazd Krajowy ZLP w RP w roku 2017, do zgłoszenia wniosków do Komisji Statutowej dotyczących zmian:

1. Wyrównania okresów kadencji we wszystkich regionach.

2. Zmiany sposobu wybierania Wiceprzewodniczących Rad wszystkich szczebli.

3. Wprowadzenia obowiązku uchwalenia regulaminów funkcjonowania Rad Związku, Prezydium tych Rad jak i Komisji Rewizyjnej wszystkich szczebli. Regulaminy te powinny być opracowane i przyjęte na Zjazdach lub Walnych Zebraniach organizacji związkowych.

4. Wprowadzenia zapisu Statutowego określającego procedurę postępowania Zjazdu lub Walnego Zebrania w wypadku nie uzyskania przez odpowiednie władze Związku, wymaganego przez Statut corocznego absolutorium.

5. Dokonania zmian statutowych, rozwiązujących jednoznacznie sprawę przynależności do Związku osób zaliczanych do grupy tzw.: „pracodawców”.

 Wniosek 1

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP zwraca się poprzez swoich przedstawicieli do Rady Krajowej ZLP w RP z wnioskiem o pilne podjęcie działań zmierzających do wycofania przez Dyrektora Generalnego LP Zarządzenia nr 38 DGLP, dotyczącego naliczania czynszów.

 Wniosek 2

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP zwraca się poprzez swoich przedstawicieli do Rady Krajowej ZLP w RP z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ustalania terminów przeprowadzania kontroli planowanych oraz takich jak FSC i PEFC w okresie pozaurlopowym (poza miesiącami lipiec, sierpień).

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał Przewodniczący Regionu, A. Borkowski. Po wyprowadzeniu Sztandaru Zjazd został zamknięty.

 Autor: Andrzej Borkowski, Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Olsztyńskiego