Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego

23 marca 2015 roku odbył się w Olsztynie kolejny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 75 spośród 87 wybranych delegatów reprezentujących 587 członków naszego Związku.

Zdj. 1 Delegaci Zjazdu 1Zdj. 2 Delegaci Zjazdu 2

Wprowadzono Sztandar Regionu. Następnie kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu dokonał otwarcia Zjazdu.

Zdj. 3 Prezydium ZjazduPrezydium Zjazdu

Przywitał przybyłych na obrady  gości w osobach  Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Iwony Arent, Pana Zbigniewa Babalskiego, Pana Tadeusza Iwińskiego, Pana Stanisława Żelichowskiego oraz zastępcę Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Sebastiana Smoluka.

iso-8859-2-Q-Zdj._6_Go=B6cie_Zjazdu_-_Pos=B3owie_S.=AFelichowski=2C_I.A-= rent, Z.Babalski, T.IwińskiPrzywitał również wszystkie delegatki i delegatów na Zjazd. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kolegę Mirosława Chorosia.

 

Nastąpił miły akcent Zjazdu. Na wnioski złożone przez Radę Regionu oraz organizacje zakładowe zostały przyznane odznaczenia związkowe:  5 Złotych, 5 Srebrnych i 8 Brązowych Odznak „Zasłużony dla Leśników Polskich”.   Dekoracji przyznanymi odznaczeniami dokonał Przewodniczący Regionu Andrzej Borkowski w towarzystwie Pana Dyrektora  Sebastiana Smoluka i  Wiceprzewodniczącego Regionu kolegi Gerarda Suleja.

Złote Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Władysław  Hołub – emerytowany leśniczy w N-ctwie Górowo
 • Krzysztof  Puciński – kierowca, Przewodniczący organizacji w N-ctwie Wielbark
 • Marinetta  Sowicka –  specjalistka  w N-ctwie Wipsowo
 • Ryszard  Żuchowski  – leśniczy  w N-ctwie Bartoszyce

Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Jacek  Bieniewicz – leśniczy w N-ctwie Bartoszyce
 • Alfred  Borowski – leśniczy, Przewodniczący organizacji w N-ctwie Wipsowo
 • Waldemar  Burandt – leśniczy, Przewodniczący organizacji w N-ctwie Olsztynek.
 • Jan  Znamierowski – leśniczy w N-ctwie Górowo
 • Andrzej  Sobania  – St. Specjalista w biurze RDLP

Zdj. 4 Odznaczeni Złotą i Srebrną odznakąOdznaczeni Złotą i Srebrną odznaką

Brązowe Odznaki  „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Dariusz  Fil – leśniczy w N-ctwie  Górowo
 • Zenon  Lewandowski – leśniczy w N-ctwie Wipsowo
 • Krzysztof  Niewidziała – leśniczy w N-ctwie Lidzbark
 • Barbara  Paprocka – specjalistka w N-ctwie Ciechanów
 • Sławomir  Skibniewski – leśniczy w N-ctwie Lidzbark
 • Piotr  Sarnowski  – Główny Księgowy w N-ctwie Ciechanów
 • Gwidon  Ząbczyk – leśniczy w  N-ctwie Ciechanów

Zdj. 5 Odznaczeni Brązową OdznakąOdznaczeni Brązową Odznaką

Po wręczeniu odznaczeń przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku dziennego Zjazdu. W części proceduralnej przyjęto porządek i regulamin obrad. Wybrano komisję skrutacyjną, która stwierdziła prawomocność Zjazdu oraz komisję uchwał i wniosków.

Sprawozdanie Rady Regionu za okres od poprzedniego Zjazdu Sprawozdawczego złożył Przewodniczący Regionu kol. A. Borkowski. Rada Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach w okresie sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok 2014 oraz o planie na rok 2015. Przedstawiono realizację uchwał  z poprzedniego Zjazdu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący, kol. Bogdan Cybulski.  Sprawozdanie zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu.

Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie zgłosili żadnych uwag.                         Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został przyjęty jednogłośnie.

Następnie w obecności gości Zjazdu odbyła się dyskusja. Poruszano  następujące sprawy nurtujące nasze środowisko:

 • Prace parlamentu nad zmianami w ustawie o lasach (wprowadzenie wpłat LP do budżetu i zmiana formy zatrudnienia z powołania na umowę o pracę) oraz propozycją zmian w Konstytucji.
 • Potrzeba kolejnych zmian ustawowych, umożliwiających sprzedaż całej zbędnej substancji mieszkaniowej w LP.
 • Wysokość zwrotu kosztów ponoszonych przy używaniu pojazdów prywatnych do celów służbowych, w szczególności eksploatowanych w warunkach terenowych.

W dyskusji zabrali głos wszyscy przybyli na Zjazd goście – Posłowie oraz Dyrektor.

Posłowie złożyli podziękowanie związkowi za zaproszenie na obrady a leśnikom za ich pracę na rzecz utrzymania polskich lasów w dobrej kondycji; ze zrozumieniem odnieśli się do problemów przedstawionych w sprawozdaniu oraz dyskusji; poinformowali o pracach nad dwoma, dokonanymi nowelizacjami ustawy o lasach oraz stanowiskach w sprawie zmian w Konstytucji odnoszących się do zabezpieczenia lasów przed prywatyzacją.

Dyrektor RDLP przedstawił informacje o: sytuacji ekonomicznej LP i regionalnej dyrekcji, stopniu wykonania zadań gospodarczych, obciążeniach finansowych z tytułu kolejnych wpłat do budżetu, obciążeniu pracą, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń. Po wystąpieniach goście Zjazdu opuścili jego obrady.

Następnie członkowie Rady Krajowej – kol. M. Choroś i  kol. A. Borkowski złożyli Informacje o pracy Rady Krajowej i jej Prezydium w minionym roku.

W kontynuowanej dyskusji poruszano sprawy Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego w sprawie czynszów, sprzedaży mieszkań, rekompensat za opuszczanie mieszkania służbowego, stawek za km przy rozliczaniu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych, wprowadzania pakietów medycznych dla pracowników, przyspieszenia  tempa realizacji przyjmowanych uchwał.

Po zakończeniu  dyskusji, komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty Uchwał i  wniosków.

Zjazd  przyjął następujące Uchwały i Wnioski:

Uchwała  nr 1

Zjazd  Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zobowiązuje Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku do kontynuacji działań w celu realizacji uchwał i wniosku ze zjazdu w roku 2014 kierowanych do Zjazdu Krajowego:

1. Wyjaśnienia sprawy dotyczącej posiedzenia Rady Krajowej z dnia 09-11.06.2013 r.

2.  Zmian w Statucie Krajowym Związku.

3. Dokonania szczegółowej interpretacji przez strony PUZP zapisów dotyczących wliczania wartości deputatu opałowego do wysokości odprawy emerytalnej.

Uchwała  nr 2

Zjazd Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zwraca się do Pana Ministra Ochrony Środowiska oraz Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z żądaniem podjęcia pilnych działań w celu uregulowania n/w zagadnień od lat zgłaszanych przez wszystkie organizacje związkowe i nie załatwionych przez podległe Panom służby do dnia dzisiejszego:

 1. 1.      Uregulowanie w sposób niezależny od innych resortów /np.: poprzez wprowadzenie do PUZP/ zapisu  rozwiązującego problem „Zwrotu poniesionych przez pracowników terenowych, kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.” /brak zmian wysokości stawki za km od roku 2007 – Uchwała Zjazdu ZLP w RP nr 9 w 2007 r./.
 2. 2.      Kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu możliwości sprzedaży wszystkich mieszkań i lokali uznanych za zbędne w LP i wdrożenia systemu ekwiwalentu dla pracowników uprawnionych do tzw. „mieszkań bezpłatnych” a nie posiadających możliwości wykupu mieszkania lub rezygnujących z prawa do mieszkania zamiennego, zapewnianego przez pracodawcę po przejściu na emeryturę lub rentę oraz dla najbliższych członków rodziny zmarłych uprawnionych pracowników. /brak rozwiązań mimo, że już w roku 2002 sygnalizowano temat – Uchwałą nr 7 Zjazdu ZLP w RP w w/w sprawie/.
 3. 3.      Wprowadzenia do sposobu wyliczania równoważnika pieniężnego, przysługującej uprawnionym pracownikom SL, za zamieszkiwanie we własnym mieszkaniu, stawki za m2 obliczanej wg zasad przyjętych dla tzw. mieszkań „bezpłatnych” w LP w roku 2015. /brak skutecznych rozwiązań mimo, że już w roku 2011 sygnalizowano sprawę -Uchwałą nr 2 Zjazdu ZLP w RP/.

Brak podjęcia skutecznych działań w kierunku uregulowania w/w spraw przez służby Ministerstwa i DGLP, w bezpośrednim kontakcie z działającymi w LP organizacjami związkowymi do dnia 30.06.2015 r. spowoduje rozpoczęcie przez naszą organizację Związku Leśników Polskich Regionu Olsztyńskiego i inne organizacje, które przyłączą się do naszych działań, procedur przewidzianych w przepisach prawnych dla rozwiązywania sporów zbiorowych. Działania nasze poparte zostaną szeroko zakrojoną akcją informacyjną w mediach wyjaśniającą opinii publicznej przyczyny działań związku i prowadzić będą do wszelkich zgodnych z prawem działań związku z akcjami protestacyjnymi włącznie, aż do momentu uzyskania porozumienia w sprawach wymienionych powyżej.

Uchwała  nr 3

Zjazd  Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zobowiązuje Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku do zgłoszenia propozycji uchwał Zjazdowych, a przedstawicieli w Radzie Krajowej do podjęcia działań na forum Rady w sprawach:

 1. Wycofania zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego LP w sprawie naliczenia czynszów i zastąpienia go nowym, uzgodnionym ze związkami zawodowymi lub wydania interpretacji w/w Zarządzenia, która pozwoli traktować je wyłącznie jako propozycję do wykorzystania przy opracowywaniu własnych zarządzeń przez kierowników jednostek.

W ten sposób ograniczyć można jeszcze znaczny „papierowy” wzrost przychodów i faktyczny wzrost obciążeń finansowych osób którym podniesiono naliczany czynsz za bezpłatne mieszkania służbowe.

 1. Podpisania porozumienia między DGLP a Radą Krajową ZLP w RP, w którym zawarty zostanie sposób powiadomienia, konsultowania i wydawania opinii przez Radę Krajową z podaniem propozycji odpowiedniego limitu czasu na zebranie ich od organizacji regionalnych.
 2. Wprowadzenia stałego udziału w pracy komisji egzaminacyjnej działającej na szczeblu RDLP dla kandydatów do Służby Leśnej przedstawiciela Związku delegowanego przez właściwa Radę Regionu.
 3. Wprowadzenia na wszystkich szczeblach organizacji LP regulaminów nagradzania, uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi, w których koniecznym elementem będzie określenie maksymalnej wielokrotności kwoty przyjętej na jednego pełno zatrudnionego pracownika użytej do naliczania nagród, dla osób na stanowiskach kierowniczych /niby wyłączanych z puli uruchamianych nagród/. W celu umożliwienia weryfikacji stosowania przyjętych regulaminów przez organizacje związkowe należy upoważnionym przedstawicielom Związków udostępnić odpowiednie informacje źródłowe.
 4. Konieczności bezwzględnego przestrzegania na wszystkich szczeblach organizacyjnych LP, przewidzianych prawem procedur obsadzania stanowisk kierowniczych na zasadzie konkursowej. Jednocześnie uważamy, że należy doprowadzić do udziału w w/w komisjach konkursowych, delegowanych przez Związek przedstawicieli.
 5. Udzielenia pełnego poparcia przez Zjazd Krajowy Uchwały nr 2 Zjazdu Delegatów Regionu Olsztyńskiego skierowanej do Ministra Ochrony Środowiska ora DGLP.

Wniosek 1

Zjazd  Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zobowiązuje Radę Regionu do wystąpienia do Dyrektora RDLP w Olsztynie w celu umożliwienia pozyskania, odbierania oraz sprzedaży  w podległych jednostkach sortymentów  S2aC  oraz  S4 w długościach do 2,50 m.

Wniosek 2

Zjazd  Sprawozdawczy Regionu Olsztyńskiego zwraca się do Rady Regionu  Związku Leśników Polskich Regionu Olsztyńskiego o zorganizowanie turnieju w piłkę siatkową na terenie RDLP Olsztyn dla wszystkich chętnych jednostek.

 

W dniu Zjazdu delegaci mogli zapoznać się z nowymi wzorami sortów bhp, wprowadzonymi Protokołem dodatkowym nr 24 do PUZP. Wystawę przygotował ZPUH w Olsztynie.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczący Regionu. Po wyprowadzeniu  Sztandaru   Zjazd został zamknięty.

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski