Spotkanie central związkowych z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

W dniach 1-2 października br. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym  w Jedlni odbyło się, na zaproszenie Dyrektora Generalnego LP,  spotkanie z centralami związkowymi.

W pierwszym dniu w rozmowach, ze strony GDLP, uczestniczyli :

 1. Pan Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju,
 2. Pani Zofia Chrempińska – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
 3. Pani Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 4. Pan Paweł Pogoda – Naczelnik  Wydziału Informatyki,
 5. Pan Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury,
 6. Pan Piotr Gotowicki – Stanowisko ds. BHP,
 7. Pan Marek Ratyński Koordynator Zespołu radców Prawnych,
 8. Pani Grażyna Olejarska – Wydział Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.

W drugim dniu przybyli:

 1. Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
 2. Pan Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Ekonomicznych,
 3. Pan Andrzej Czerski – Główny Księgowy LP,
 4. Pan Jarosław Piekutin – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania.

Stronę central związkowych reprezentowali :

 1. Związek Leśników Polskich w RP – 7 członków Zespołu Negocjacyjnego, w składzie: Bronisław Sasin – przewodniczący, Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski- wiceprzewodniczący, Jerzy Przybylski, Paweł Kania, Grzegorz Cekus- członkowie Prezydium.
 2. Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ „Solidarność”- z przewodniczącym Zbigniewem Kuszlewiczem,
 3. Krajowa Sekcja  Pracowników Leśnictwa  NSZZ „Solidarność – z przewodniczącą Grażyną Zagrobelną,
 4. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa ZZ „ Budowlani” – z przewodniczącym Piotrem Albrzykowskim,
 5. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność 80” z przewodni-czącym Tomaszem Podsiedlikiem.

Tematem rozmów w pierwszym dniu były:

 1. stanowisko stron do projektu dodatkowego protokołu nr 23 do PUZP, w tym zmiany w tabeli ochrony indywidualnej i odzieży roboczej,
 2. interpretacja §20a dot. dodatków mieszkaniowych,
 3. propozycja zmian przepisów § 7 PUZP,
 4. polityka mieszkaniowa,

a w drugim dniu:

 1. sprawy płacowe,
 2. delegowanie  związkowców,
 3. strategia zarzadzania zasobami ludzkimi,
 4. sprawy bieżące.

Ad.1 Strona związkowa zaakceptowała propozycje dot. „ Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej” ze zmienionymi wytycznymi z wyjątkiem poz.1, Lp.21 i poz. 2,Lp. 19 dot. okularów przeciwsłonecznych- strona związkowa uważa, że powinien pozostać dotychczasowy zapis „ dla prowadzących pojazdy samochodowe”, w miejsce proponowanego zapisu : „ kierujących samochodem służbowym”. Zaakceptowane zostały również propozycje dot.  zmiany w kategoriach zaszeregowania oraz utworzenia nowych stanowisk w ZILP.

Ad.2. Strona DGLP była za utrzymaniem interpretacji z dn. 18.10.2013 r., natomiast strona związkowa uważa, że dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy utracili prawo do bezpłatnego mieszkania. Związek Leśników Polskich w RP zaproponował pozostałym związkom ,które są stroną PUZP, treść uzgodnienia w tej sprawie. Związki podpisały uzgodnienie, które zostało przekazane DGLP – uzgodnienia w załączeniu. Można przyjąć, że wkrótce zostanie zmieniona interpretacja i zostanie przywrócony dodatek mieszkaniowy wszystkim pracownikom, którzy utracili prawo do mieszkań bezpłatnych, w przypadku naliczenia czynszu powyżej 300 zł.

Ad. 3. DGLP przedstawi projekt nowych zapisów dot. § 7 PUZP dot. wynagrodzenia za zastępstwo.

Ad. 4. Naczelnik P. Młynarczyk poinformował o realizacji sprzedaży mieszkań, a Zastępca Dyrektora  Generalnego Wiesław Krzewina ustosunkował się do wniosków z Konferencji dot. polityki mieszkaniowej. Związek Leśników Polskich w RP przekazał swoje wnioski pozostałym centralom związkowym z propozycją wspólnego wystąpienia  do Ministra Środowiska w sprawie dokonania zmian w projekcie do ustawy o lasach.

Ad. 5. W wyniku negocjacji z Dyrektorem Generalnym LP uzgodniono wzrost stawki wyjściowej  od  1 listopada br. Podpisany został protokół dodatkowy do PUZP o zmianie wartości stawki wyjściowej. Wcześniej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych uruchomił nagrodę za III kwartał br.   Centrale związkowe akceptowały zmiany stawki i nagrody za III kwartał br.

Ad. 6. Przedstawiono Dyrektorowi Generalnemu LP problemy z delegowaniem członków związków na posiedzenia Rad Krajowych i Regionalnych. Dyrektor Generalny LP utrzymuje dotychczasowe zasady scedowania uprawnień na dyrektorów regionalnych LP, wynikających z § 35, ust.1,pkt.4, akapit 3 PUZP.  NSZZ „Solidarność” złożyła propozycje zmiany zapisów do § 35 PUZP.

Ad.7. Pani Agnieszka Grzegorczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przedstawiła planowane i podjęte działania wynikające ze strategii dla PGL LP.

Ad. 8. Poruszono m.in. sprawę odwołania chronionej działaczki  objętej szczególną ochroną związkową jaka przysługuje przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa.

Treść uzgodnień związków zawodowych dot § 20a PUZP do pobrania tutaj.

Bronisław Sasin