Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego

W dniach 3 – 4 marca 2014 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego. W Zjeździe wzięło udział 64 spośród 73 uprawnionych Delegatów reprezentujących 652 członków naszego Związku skupionych w 22 organizacjach zakładowych. Zjazd, po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru otworzył Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego Urban Kolman, serdecznie przywitał gości Zjazdu: Jana Kraczka Dyrektora RDLP w Lublinie, Bronisława Sasina Przewodniczącego ZLP w RP, Henryka Rążewskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz wszystkich Delegatów. Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Henryka Bartuziego.

Zjazd sprawozdawczy ZLP w RP 04-05.03.2014 004

Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin w asyście Urbana Kolmana Przewodniczącego ZLP Okręgu Lubelskiego wręczyli zasłużonym działaczom związkowym odznaki związkowe.

Odznaki otrzymali:

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:

 1. Janusz Szkałuba – Nadleśnictwo Tomaszów,

Zjazd sprawozdawczy ZLP w RP 04-05.03.2014 016

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:

 1. Elżbieta Górska – Nadleśnictwo Gościeradów,
 2. Ewa Łuczak – Nadleśnictwo Radzyn Podlaski,
 3. Jan Korzybski – Nadleśnictwo Gościeradów,
 4. Grzegorz Kusy – Nadleśnictwo Gościeradów,
 5. Edward Mozgawa – Nadleśnictwo Gościeradów,
 6. Wojciech Próchniak – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski,
 7. Ryszard Wdowiak – Nadleśnictwo Gościeradów.

Zjazd sprawozdawczy ZLP w RP 04-05.03.2014 026

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:

 1. Agnieszka Łubkowska – Nadleśnictwo Sobibór,
 2. Jerzy Bosiak – Nadleśnictwo Krasnystaw,
 3. Dariusz Dudziński – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski,
 4. Jacek Gondek – Nadleśnictwo Sobibór,
 5. Jarosław Lubera – Nadleśnictwo Janów Lubelski,
 6. Artur Zawiślak – Nadleśnictwo Chełm,

Zjazd sprawozdawczy ZLP w RP 04-05.03.2014 035

Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył kol. Janusz Szkałuba.

Sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Lubelskiego ZLP złożył Przewodniczący Urban Kolman natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Franciszek Cieplak.

Zjazd sprawozdawczy ZLP w RP 04-05.03.2014 010

Następnie głos zabrał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP kol. Bronisław Sasin, który odniósł się do gorącego tematu zmian w ustawie o lasach. Szczegółowo omówił działania Związku przeciwko wprowadzeniu tych zmian, a także możliwe skutki dla Lasów Państwowych i poszczególnych pracowników wynikające z konieczności odprowadzenia środków finansowych do Skarbu Państwa. Poinformował o prowadzonych na bieżąco negocjacjach z Dyrektorem Generalnym LP dotyczących spraw płacowych oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zapoznał Delegatów ze stanowiskiem Związku Leśników Polskich w najważniejszych zagadnieniach dotyczących pracowników Lasów Państwowych w tym z kwestią mieszkaniową.

Dyrektor RDLP w Lublinie, mgr inż. Jan Kraczek w trakcie swego wystąpienia poruszył wiele problemów dotykających nasze środowisko, jednak głównie skoncentrował się na omówieniu mechanizmu powstania nadwyżki finansowej w Lasach Państwowych oraz bieżących i długofalowych skutkach zmiany ustawy o lasach. Zapoznał Zjazd z założeniami korekty planów finansowych w poszczególnych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie. Innym ważnym zagadnieniem poruszonym i wnikliwie omówionym przez Dyrektora było zagadnienie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w naszej dyrekcji na tle sytuacji ogólnokrajowej. Podkreślił znaczącą rolę związków w prawidłowym rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w nadleśnictwach. Na zakończenie podziękował Radzie Okręgu za dobrą współpracę w minionym okresie.

Na bazie przedłożonego sprawozdania oraz wystąpień Gości wywiązała się wielowątkowa dyskusja, w której poruszono wszystkie najistotniejsze problemy zaczynając od zmiany ustawy o lasach, a kończąc na „pakiecie zdrowotnym”. W wielu poruszanych kwestiach szczegółowych wyjaśnień udzielali zarówno Dyrektor Kraczek jak i Przewodniczący Sasin. Efektem dyskusji było wypracowanie i przyjęcie przez Zjazd stanowiska o następującej treści:

ZLP Okręgu Lubelskiego wyraża sprzeciw wprowadzeniu zmian w ustawie o lasach, które w sposób nieprzemyślany nakładają daninę pieniężną na LP, która w kolejnych latach może doprowadzić do zapaści finansowej jednego z niewielu dobrze działających przedsiębiorstw państwowych, a zarazem instytucji zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne naszego kraju. Z dezaprobatą przyjęliśmy pośpiech przy tworzeniu i uchwalaniu ustawowych zmian, a przede wszystkim sprzeciwiamy się sposobowi procedowania zmian w ustawie z pominięciem wymaganych prawem konsultacji społecznych. Jednocześnie wyrażamy poparcie dla wszystkich dotychczasowych działań Rady Krajowej ZLP dotyczących nowelizacji ustawy o lasach.

Wynikające z dyskusji wnioski i postulaty posłużą całemu Związkowi Leśników Polskich w wypracowaniu stanowiska w najważniejszych dla pracowników zagadnieniach.

Zjazd udzielił absolutorium dla Rady Okręgu za okres sprawozdawczy.

Urban Kolman