Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na 2014 r.

Pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski pod­pi­sał w środę  29.01.br. usta­wę bu­dże­to­wą na 2014 rok – po­in­for­mo­wa­ła na ofi­cjal­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej kan­ce­la­ria pre­zy­den­ta.Prezydent RPFoto PAP

Zgodnie z przyjętymi przez posłów poprawkami Senatu w ustawie budżetowej zapisano wpłaty 800 mln zł do państwowej kasy przez Lasy Państwowe.

A tymczasem Marszałek Senatu, proponuje dziś ( 29.01.br.) o godz. 11.00 uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianach ustawy o lasach.

Senator Bogdan Pęk wniósł wniosek o odrzucenie wniosku i uzasadnił następująco: „Panie Marszałku, chciałbym zaproponować niewprowadzanie tego punktu do porządku obrad obecnego posiedzenia z kilku istotnych powodów. Przede wszystkim projekt ten nie tylko nie został dostarczony zgodnie z regulaminem, a konkretnie z art. 34 pkt 2 regulaminu – nie minęły trzy dni od rozdania druków, ale na dodatek wczoraj podczas obrad połączonych komisji dowiedzieliśmy się, że nie ma analizy ekonomicznej skutków wdrożenia tej ustawy, żadnej analizy ani rząd, ani Lasy Państwowe nie przedstawiły. Wydaje się, że to jest wada dyskwalifikująca. Ponadto nie było również, w naszym rozumieniu, konsultacji społecznych, gdyż projekt zawieszony na stronach Ministerstwa Środowiska różni się w istotny sposób od projektu, który my omawialiśmy. Mianowicie jeśli chodzi o punkt, w którym jest powiedziane, że podatek będzie wynosił 2%… W projekcie znajdującym się na stronach ministerstwa było zapisane 100 milionów.

Wydaje się więc, że to są wady dyskwalifikujące, w związku z czym jako Prawo i Sprawiedliwość wnosimy o niewprowadzanie tego punktu do porządku obrad przed wyeliminowaniem tych, naszym zdaniem, dyskwalifikujących wad”.

Na wniosek Marszałka Senatu odbyło się  głosowanie  o uzupełnienie porządku obrad wynik był następujący: na 76 głosujących senatorów 52 głosowało za, 23 – przeciw, 1 wstrzymujący.

Ustawa budżetowa podpisana  przez Prezydenta RP a ustawa o zmianie ustawy o lasach jest jeszcze procedowana!!!!!!!

                                                                            Bronisław Sasin