Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

W dniach 24-25 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP poświęcone głównie wydarzeniom w Sejmie RP związanym z procedowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Na początku posiedzenia przewodniczący Bronisław Sasin poinformował o działaniach Związku po 9 styczniu br. tj. po pobycie delegacji ZLP w RP w Sejmie.

– W dniu 14.01.2014 w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie  w resorcie środowiska z ministrem Grabowskim. Minister zaprosił na to spotkanie, oprócz członków  sekretariatu NSZZ  Solidarność, przewodniczących Związku Leśników Polskich w RP i Sekcji Leśnej Związku Zawodowego Budowlani. ZLP w RP reprezentował przewodniczący honorowy Jerzy Przybylski.

– W dniu 21 stycznia br. w Senacie odbyły się 2 debaty z udziałem Związku Leśników Polskich w RP. W Parlamentarnym Zespole do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy odbyła się, z inicjatywy prof. Jan Szyszko – posła Sejmu RP i Przewodniczący Parlamentarnego  Zespołu, debata  na temat „Pozycja i przyszłość Polskich Lasów Państwowych w świetle rządowych propozycji zmian  ustawy o lasach”..   Później o godz. 17.00  odbyła się debata przedstawicieli Rządu na czele z wicepremierem Januszem Piechocińskim oraz wszystkich sił politycznych Sejmu, Senatu, podmiotów stowarzyszeń zainteresowanych problemem, w tym Związku Leśników Polskich w RP. Na posiedzeniu przedstawiono projekt  ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczający Lasy Państwowe przed przekształceniami własnościowymi. W debacie odrzucono niestety wnioski o prowadzenie dyskusji nad projektem zmian do ustawy o lasach.

– W dniu 23.01.br. odbyło się  pierwsze czytanie projektu ustawy w połączonych Komisjach Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Finansów Publicznych. Głosami koalicji projekt został przyjęty i w nocy od ok. godz. 22:00 do 1:00 odbyło się II czytanie.  W posiedzeniu połączonych Komisji oraz podczas II czytania na Sali plenarnej uczestniczyli członkowie ZLP w RP.

Z przebiegiem posiedzenia  Komisji w dn. 23.01.2014 r.  można się zapoznać  na stronie sejmowej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=96300A73B7CA9F57C1257C61004D05F3# Pozostałe w/w opisane głosowania w Sejmie można obejrzeć na stronach Sejmu RP oraz można przeczytać sprawozdanie stenograficzne z 59 posiedzenia Sejmu RP – na str. 253 zamieszczono wystąpienie posła Stanisława Żelichowskiego.  

– W dniu 24.01.br. ok. godz. 11:50  Sejm, głosami PSL i PO , przegłosował  projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Bezpośrednią relację z przebiegu głosowania  członkowie Rady Krajowej obserwowali podczas  posiedzenia. Niestety nie odbyło się głosowanie poprawki dotyczącej zmiany zatrudniania w nadleśnictwach z powołania na umowę o pracę, w związku wcześniejszym wycofania jej  przez posła Stanisława Żelichowskiego.

Po zakończeniu transmisji z obrad Sejmu RP nad zmianą ustawy o lasach wystąpił Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych Krzysztof Janeczko, który przedstawił  aktualny stan środków finansowych na koncie Lasów Państwowych oraz sytuację finansową PGL LP po uchwaleniu przez Sejm RP dodatkowych opłat w wysokości  1,6 mld zł  w latach 2014-2015  i  2 %  wartości sprzedaży w latach  następnych. Z-ca dyrektora  przedstawił również zarys polityki w zakresie płac i zatrudnienia  w kontekście proponowanych obciążeń oraz realizacji inwestycji w latach 2014-2015r. Z-ca dyrektora  przedstawił również zarys polityki w zakresie płac i zatrudnienia  w kontekście proponowanych obciążeń oraz realizacji inwestycji w latach 2014-2015r.

Przewodniczący przekazał zastępcy dyrektora , iż Związek zamierza wystąpić z propozycją spisania z dyrektorem generalnym LP porozumienia płacowego i zatrudnienia w latach 2014-2015. Związek będzie zabiegał o uzyskanie pisemnych deklaracji o utrzymaniu wynagrodzeń co najmniej na poziomie 2013 r., w tym wzrostu wskaźnika podstawy płac  i wzrostu zatrudnienia do planowanego  w prowizorium na 2014 rok.

dyr. K.JaneczkoZastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych Krzysztof Janeczko  podczas prezentacji sposobu realizacji obciążenia   LP po przegłosowaniu ustawy.

Członkowie Rady Krajowej wyrazili dezaprobatę wobec  nieobecności  na posiedzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka. W tak ważnym momencie dla przyszłości Lasów Państwowych, przedstawiciele ponad 10 tysięcznej organizacji związkowej, oczekiwali na  bezpośrednią, rzetelną i konstruktywną dyskusję o polityce finansowej i płacowej.

cała salaCzłonkowie Rady Krajowej podczas  prezentacji z-cy dyrektora generalnego LP K. Janeczko

Po zakończeniu prezentacji i przedstawieniu informacji  o sytuacji  ekonomicznej  zastępca dyrektora generalnego d/s  ekonomicznych udzielił odpowiedzi na pytania członków dot. m.in. umundurowania i sprzedaży mieszkań.

A.BorkowskiPytania zadaje Andrzej Borkowski

Poniżej fotografie z sali obrad Rady Krajowej ZLP w RP.

Czlonkoqwie RKczł. RK 2RK 4RK ParkiW dalszej części  posiedzenia dyskutowano przede  wszystkim  nad  stylem i sposobem działania Związku przeciw wprowadzeniu projektu zmieniającego   ustawę o lasach oraz dalszego postepowania po przegłosowaniu projektu  w Sejmie  RP.

Uzgodniono  działania na najbliższy okres:

  1. przekazanie  petycji do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy, najlepiej bezpośrednio  przez delegację kilkunastoosobową,
  2. wsparcie działań opozycyjnych partii  i przyłączenie się do nich  w przypadku złożenia  skargi do Trybunału Konstytucyjnego,
  3. wystosowanie apelu do leśników i sympatyków lasów  informującego o sytuacji i  faktycznych problemach  Lasów Państwowych po zatwierdzeniu przez sejm RP ustawy obciążającej nadmiernie finanse PGL LP i zamieszczenie treści w specjalnym wydaniu „Leśnika”,

Następnie złożona została informacja o  działalności Spółek.  Omówiono sposoby usunięcia nieprawidłowości w sanatorium w Krynicy Zdrój oraz dyskutowano o możliwościach zmiany statusu własnościowego Ośrodka Wypoczynkowego Jantar.

Dyskutowano również nad zmianami zapisów w Statucie. Przewodniczący Komisji Statutowej Mirosław Choroś  omówił zmiany wynikające z wniesionych poprawek przez kancelarię prawną IURICO. Projekt zmian zostanie przesłany do wszystkich delegatów Zjazdu celem zapoznania się  i wniesienia ewentualnych zmian do 25 lutego br.

Złożono również informację o przygotowaniach do Mistrzostw Szachowych, które odbędą się w dniach 24-26.02.br. na terenie Nadleśnictwa Lipusz ( RDLP Gdańsk) oraz o zaawansowaniu przygotowań do Rajdu Leśników, który odbędzie w dn. 11-13.09.2014 r. na terenie RDLP Gdańsk. Uzgodniono również, że rajd w 2015 r. organizowany  na terenie RDLP Warszawa, odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2015 r.

W dyskusji i  wolnych wnioskach zgłoszono  uwagi  do:

  • obowiązkowych badań psychotechnicznych dla pracowników korzystających z własnych samochodów do celów służbowych,
  • współodpowiedzialności podleśniczych,
  • pełnienia zastępstw przez leśniczych w przypadku dwuosobowej obsady leśnictwa i nieobecności podleśniczego powyżej 30 dni w roku,
  • interpretacji  dodatku mieszkaniowego.

Powyższe wnioski będą  dokładnie rozeznane i omówione z odpowiednimi pracownikami GDLP,  po czym zostaną przedstawione możliwości  ich rozwiązania.

Przewodniczący ZLP w RP

                                                                                                        Bronisław Sasin