Ubezpieczenie OC i ochrona prawna dla leśników

Od 01 września 2018 roku istnieje możliwość dobrowolnego przystąpienia przez stronę http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/ do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalającej na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych. Warto skorzystać z atrakcyjnej oferty tego ubezpieczenia, które zostało wynegocjowane przez Radę Krajową ZLP w RP.

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC:

 • Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,00 zł/mc,
 • Możliwość płatności miesięcznej,
 • Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia online http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/ ,
 • Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę,
 • Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI.

JAKIE SZKODY OBEJMUJE UBEZPIECZENIE? 

 • Szkody na mieniu pracodawcy do kwoty 10.000 zł tj. w przypadku uszkodzenia lub zagubienia mienia pracodawca ma prawo obciążyć pracownika za poniesione straty do wysokości 3 krotności jego wynagrodzenia,
 • Szkody na osobie tj. straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści,
 • Czyste straty finansowe do kwoty 25.000 zł tj. szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie,
 • Koszty ochrony prawnej do kwoty 150 000 zł tj. koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

 • Brak obciążenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia szkody,
 • Przejęcie prowadzenia szkody wyrządzonej pracodawcy przez ubezpieczyciela,
 • Dostęp do ochrony prawnej w przypadku wystąpienia sporu w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

Zadbaj o swoje finanse w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy.

Dowiedz się więcej: http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/

W razie pytań należy kontaktować się z:

Karolina Rudnik SFGZ, tel. 795 478 724, 22 696 96 86 fax. 22 628 30 86 mail: k.rudnik@sfgz.pl