Posiedzenie Sejmowej Podkomisji w sprawie kilometrówki – 18 lipca 2018

W dniu 18 lipca odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. Została ona powołana w 9 – osobowym składzie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 24.05.2017 roku, kiedy to odbyło się  pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk sejmowy nr 819). Od tego czasu projekt czekał na dalsze procedowanie. 

Geneza powstania projektu na tym druku sejmowym wywodzi się z inicjatywy obywateli, którzy pierwotnie proponowali jego wniesienie pod obrady Sejmu w ramach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Kilometrówka”. Wielu spośród nas leśników, ale także z przedstawicieli Poczty Polskiej angażowało się w zbieranie podpisów popierających ten projekt. Jeździmy przecież w bardzo trudnych dla nas i prywatnych samochodów warunkach  po drogach gruntowych, a często po bezdrożach, w poprzek tych dróg

leśnicy jeżdża w poprzek dróg

Trwało to dość długo, projekt trafił do wielu klubów parlamentarnych, aż wreszcie mając na względzie prawo obywateli do podjęcia inicjatywy ustawodawczej, posłowie klubu „Kukiz’15”  zdecydowali się złożyć ten projekt u Marszałka Sejmu.

Jak wygląda prawna strona „kilometrówki”?

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w art. 34a wskazuje na możliwość używania, na podstawie umów cywilnoprawnych, do celów służbowych, pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Wyznacza też właściwe organy do określania, w drodze rozporządzenia, sposobu ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.

Przepisy ustawy nie normują jednak obecnie kwestii sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Są one obecnie uregulowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

Rozporządzenie ustaliło wysokość maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, na podstawie których mają być ustalane koszty używania pojazdów do celów służbowych. Od 2002 roku rozporządzenie to było trzykrotnie zmieniane.  Jednak od 2007 roku, pomimo wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów, takich jak koszty paliw, ubezpieczenia, części zamiennych i usług serwisowych, maksymalne stawki nie uległy zmianie.

W  2011 roku Ministerstwo Infrastruktury przygotowało, na podstawie analiz sporządzonych przez Instytut Transportu Samochodowego, projekt rozporządzenia z nowymi, wyższymi stawkami tzw. kilometrówki. Niestety, zaniechano wtedy działań, które miały doprowadzić do uregulowania tej kwestii.

Obrady podkomisji nadzwyczajnej, które odbyły się 18 lipca 2018 roku zakończyły się dla nas pozytywnie, ponieważ skierowano projekt wraz z poprawkami do II czytania w Komisji Infrastruktury.Na posiedzeniu był obecny przedstawiciel ZLP w RP – Wiceprzewodniczący Związku Urban Kolman.

Transmisja z obrad podkomisji jest dostępna tu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#7493607B91BC3919C12582C6003585EA

Przyjęty projekt ustawy po ewentualnych, niezbędnych zmianach technicznych Biura Legislacyjnego ma być dalej procedowany na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.

Oto on:

Ustawa_poprwaki_18.07.2018

Jeżeli ten termin zostanie dochowany nowe stawki mogą zacząć obowiązywać być może jeszcze w IV kwartale 2018 roku, ze skutkiem od 1 stycznia 2019.

Dalszy los ustawy, niezwykle ważnej dla wszystkich, ale szczególnie dla leśników, zależy od Pań i Panów Posłów. Do zakończenia prac pozostały zatem jeszcze  2 głosowania: jedno na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i drugie na posiedzeniu Sejmu RP.

Warto śledzić dalsze losy tej ustawy z nadzieją na szybkie zakończenie prac.

 

Jarosław Szałata