Miesięczne archiwum: czerwiec 2014

Komisja Środowiska Senatu za zmianą sposobu zatrudnienia

W dniu 25 czerwca 2014 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska. Tematem posiedzenia było m.in. rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach ( druk senacki nr 655) zmieniającej powołanie na zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Komisja senacka pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Pozostaje jeszcze głosowanie w Senacie i przekazanie do podpisu przez Prezydenta RP.

Na zaproszenie Przewodniczącej Senackiej Komisji Środowiska Jadwigi Rotnickiej w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Związku Leśników Polskich  w RP Bronisław Sasin. Przewodniczący wyraził zadowolenie z przebiegu legislacji projektu ustawy o lasach i przekazał zapewnienie, że projektowana zmiana wpłynie na stabilność w zatrudnieniu i znacznie utrudni stosowanie pozamerytorycznych kryteriów przy podejmowaniu decyzji kadrowych.

Święto lasu i święto leśników

Leśnicy zrzeszeni w Związku Leśników Polskich zajmują się wieloma sprawami dotyczącymi pracowników leśnictwa ale także bardzo leży im na sercu dobro lasu. Bo lasy to nie tylko Lasy Państwowe i leśnicy. To także potęga i magia lasu, z którego kiedyś wyszedł człowiek. Dziś pracujemy w nim z pasją ale też szanujemy jako cenny zasób i ponadczasowe dobro. Bardzo zależy nam na tym, aby inni ludzie rozumieli i szanowali las choć po części tak jak leśnicy. Zależy nam także na szerokiej promocji lasu, wszelkich jego funkcji i współczesnego leśnictwa.

Czytaj dalej

Stosunek pracy leśników na nowych zasadach

W dniu 10 czerwca 2014 roku, Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o lasach, która wprowadza zmianę formy zatrudnienia leśniczych, inżynierów nadzoru, głównych księgowych i zastępców nadleśniczego. Podstawą zatrudnienia w/w pracowników Lasów Państwowych nie będzie już powołanie, a umowa o pracę. Obecne powoływanie i odwoływanie na wskazane stanowiska  należy do kompetencji nadleśniczego. Za taką zmianą występowały związki zawodowe oraz środowisko leśników, wskazując na konieczność zwiększenia stabilności pracy.
Argumentowali, że powołanie jako forma zatrudnienia nie zapewnia należytej ochrony stosunku pracy – brak jest możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem pracy. Stosunek pracy osób zatrudnionych do tej pory na podstawie powołania z dniem wejścia w życie nowych przepisów przekształci się w stosunek na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zmiany nie dotyczą jednak nadleśniczych, którzy nadal będą zatrudniani na podstawie powołania.
Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.
Mamy nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta w Senacie i podpisze ją Prezydent RP.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP

Bronisław Sasin

Poniżej treść ustawy.

USTAWA
z dnia ……… 2014 r.
o zmianie ustawy o lasach
Art. 1.
w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.1)) w art. 35 w ust. 1 pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z:
a) zastępcami nadleśniczego,
b) głównym księgowym nadleśnictwa,
c) inżynierem nadzoru,
d) leśniczym;”.
Art. 2.
Stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przekształcają się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.