Działajmy razem

Koleżanki i Koledzy Leśnicy

W dniu 2 lipca Premier Rządu RP przekazał Marszałkowi Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska ( obecnie druk sejmowy nr 2718). Już niebawem, 17 lipca 2018 roku o godzinie 18.30 rozpocznie się w Sejmie RP procedowanie tej ustawy.

Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez leśników aprobowane. Nasze argumenty i obawy artykułujemy w załączonym apelu:

Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentarzystów i Rządu RP

   Apelujemy o traktowanie ze szczególną rozwagą i starannością procesu powstawania podmiotu zajmującego się budownictwem drewnianym w naszym kraju, bo w naszej ocenie nie wymaga on zmian w ustawie o lasach i tworzenia spółki z udziałem w niej Lasów Państwowych. 

W dniu 2 lipca Premier Rządu RP przekazał Marszałkowi Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska ( obecnie druk sejmowy nr 2718).

 Związek Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie artykułował konieczność zachowania w niezmiennym stanie struktury organizacyjnej Lasów Państwowych, opartej o zasadę samofinansowania działalności. Wynika to chociażby z zapisów ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz z niesłychanie dla nas ważnej ustawy o lasach. Dlatego członkowie ZLP w RP, największej, liczącej ponad 11 tysięcy członków organizacji związkowej w LP o stuletniej tradycji, z wielkim niepokojem obserwują proces legislacyjny zmienianej w szybkim tempie ustawy o lasach.

Wcześniej wielokrotnie proponowaliśmy zmiany w ustawie o lasach, które nie zostały przyjęte i uczestniczyliśmy w opiniowaniu różnych rozwiązań reformujących ten akt prawny. Tym razem pominięto nasz Związek na etapie konsultacji w sprawie bardzo istotnej nie tylko dla leśników, lecz wszystkich Polaków.  Warto pamiętać, że od początku czynnie uczestniczyliśmy w procesie powstawania projektu rozwojowego „Polskie Domy Drewniane- buduj w zgodzie z naturą” i podczas prac nie pojawiała się potrzeba zmian w ustawie o lasach.

 Szybkie zmiany w ustawie o lasach- jakże ważnym akcie prawnym, nie poprzedzone dyskusją oraz konsultacjami ze środowiskiem leśników – w naszej ocenie budzą uzasadniony niepokój, negatywne emocje i sprzeciw.

 Wszystkim nam zależy na dalszym sprawnym realizowaniu szerokich zadań nałożonych przez ustawę o lasach na Lasy Państwowe. My, polscy leśnicy, czynnie chronimy polską przyrodę, wyłączamy wiele obszarów z gospodarki leśnej i borykamy się z żywiołami. Bolesnym przykładem jest ostatnia klęska huraganowych wiatrów, której wszelkie skutki, w tym finansowe będą odczuwalne przez wiele, wiele lat. Wszyscy leśnicy pracują na wynik finansowy i mają swój wkład w realizację szerokich zadań.  Sprzeciwiamy się zatem  przeznaczaniu środków Lasów Państwowych na zadania niezwiązane z naszą podstawową działalnością, którą jest prowadzenie gospodarki leśnej.  Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez nasz Związek aprobowane. Stanowczo sprzeciwiamy się próbie rozszerzenia działalności Lasów Państwowych, bo zadaniem leśników jest troska o las i polską przyrodę, a nie tworzenie spółek i budowanie domów.

 

Należy powszechnie  manifestować nasz sprzeciw wobec próby zmiany ustawy o lasach i zdecydowanie działać w tej sprawie, która jest bardzo niepokojąca, pilna i poważna.

Manifestacja pod Sejmem 17.07. 2018 roku o godz. 16.00 została już formalnie zgłoszona przez Związek „ Solidarność”  i z pewnością dotarło już do Was zaproszenie do wzięcia w niej udziału.

To nasza wspólna sprawa, dlatego pozostając w kontakcie z przewodniczącym  Jackiem Cichockim i innymi leśnikami- związkowcami razem pracujemy nad organizacją naszej demonstracji, która powinna być wspólnym przedsięwzięciem wszystkich leśników. Proponuję, aby w manifestacji wzięli udział w miarę możliwości leśnicy z regionów wokół Warszawy, aby nie tworzyć zbędnych kosztów na dojazd z odległych zakątków kraju.

W działania mogą i powinni jednak włączyć się wszyscy leśnicy z całego kraju. Należy to czynić poprzez kontakt osobisty, telefoniczny czy korespondencyjny z Posłankami i Posłami na Sejm RP oraz wszystkimi politykami.

Bardzo proszę członków ZLP w RP ale też  wszystkich leśników o wręczanie lub rozsyłanie naszego apelu-petycji (w załączniku) do wszystkich polityków, senatorów i  posłów, szczególnie członków Komisji Ochrony Środowiska- link do składu komisji poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=OSZ

Warto odwiedzać też biura poselskie w terenie i składać tam apel-petycję najlepiej osobiście lub ewentualnie korespondencyjnie przekonując posłów ze swojego regionu do odstąpienia od pomysłu zmiany ustawy o lasach oraz wszelkich prób zmian sprawdzonego i świetnie funkcjonującego modelu zarządzania polskimi lasami.

Działajmy razem dla dobra lasów.

 

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Dnia 12 lipca 2018 roku.

 

 

 

Kilometrówka- kolejna odsłona

Informuję, że po sporej przerwie następuje kolejna odsłona batalii o „kilometrówkę”, czyli zmianę stawki za 1 km obowiązującą od 2007 roku, bowiem 18 lipca o godz 12 w Sejmie obradować będzie:

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819)  (INF)

sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

  • Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819) – kontynuacja.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował będzie podczas obrad podkomisji Urban Kolman- Wiceprzewodniczący ZLP w RP.

Obecny będzie również przedstawiciel ZZ pocztowców – Robert Czyż

Dla przypomnienia tematu polecam lekturę wcześniejszych wpisów na ten temat na naszej stronie.

 

Jarosław Szałata

1

Motocyklem na 100-lecie wokół granic Niepodległej

 

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Jubileuszu 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej leśnik Tomasz Polechoński zaplanował samotną wyprawę motocyklową.

Tomek Polechoński to komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Dretyń (RDLP Szczecinek), związkowiec- przewodniczący organizacji zakładowej Związku Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Dretyń,  patriota, wnuk żołnierza Armii Krajowej ze Zgrupowania „Ponurego”. Czytaj dalej

leśna droga

Nowe zarządzenie w sprawie zakupu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych

Od 2 lipca obowiązuje nowe zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 46 w roku  sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, używanych również do celów służbowych.

Treść zarządzenia oraz załączniki nr 1 i 2 :

OB.4001.7.2018 zarządznie nr 46 2018

zał. nr 1 do zarz 46 2018

zał. nr 2 do zarz 46 2018

Niestety, wartość stawki za 1 km przejechany w celach służbowych wciąż od już ponad 10 lat jest niezmienna…

 

Jarosław Szałata

 

Badanie ankietowe dotyczące procesu kształtowania relacji pomiędzy jednostkami PGL LP

Szanowni Państwo,

Zwracam się uprzejmą prośbą o wzięcie udziału przedstawicieli Państwa organizacji w badaniu ankietowym dotyczącym procesu kształtowania relacji pomiędzy jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), a interesariuszami zaliczanymi do organizacji pozarządowych (NGO).

Badanie to stanowi ostatni etap mojej rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego w PGL Lasy Państwowe”, przygotowywanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Bernarda Ziębickiego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W celu wzięcia udziału w badaniu proszę o wypełnienie kwestionariusza ankietowego dostępnego pod linkiem https://relacje-ngo-z-lp.webankieta.pl/ Czytaj dalej

OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RP OKRĘGU KROŚNIEŃSKIEGO

Regionalne obchody 100-lecia powstania ZLP w RP w Okręgu Krośnieńskim odbyły się 22 czerwca 2018 roku w Hoczwi na terenie Nadleśnictwa Lesko w otoczeniu bieszczadzkich szczytów i rzeki San.

Regionalne uroczystości rozpoczął Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego – Ireneusz Żelazny, który po wprowadzeniu Sztandaru ZLPOK przywitał gości.

Foto 1Powitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego Okręgu Krośnieńskiego. Czytaj dalej

Niepokojące propozycje zmiany ustawy o lasach

Od wielu lat słyszeliśmy od Bardzo Ważnych Ludzi: „nie majstrujmy przy ustawie o lasach!”. Tymczasem ostatnio pojawiły się pomysły zmian w tym niesłychanie ważnym dla polskich lasów i leśników akcie prawnym.

Zapewne wszyscy z dużą dozą niepokoju przyjęliśmy projekt ustawy zmieniający ustawę o lasach i powołujący spółkę Polskie Domy Drewniane. Związek Leśników Polskich w RP zajął w tej sprawie zdecydowane stanowisko negatywnie oceniając projekt i zwrócił się z poniższym pismem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przesyłając je również do wiadomości Ministra Środowiska:

ZLP-01.88.2018 Czytaj dalej

Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników o Puchar Przechodni Dyrektora RDLP w Olsztynie

 Po raz 21 odbyły się Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników o Puchar Przechodni Dyrektora RDLP w Olsztynie. Zawody przeprowadzono 23 czerwca na strzelnicy im. Władysława Komorowskiego w Olsztynie-Gutkowie. Organizatorem zawodów byli Klub Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” i  Związek Leśniów Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego – Rada Regionu.

Zebranych gości,  sędziów oraz  zawodników przywitali: Prezes  KSM „Leśnik”  kol. Paweł Artych oraz Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP kol. Andrzej Borkowski. Życzyli wszystkim zawodnikom bezpiecznej rywalizacji w sportowym duchu. Pozdrowienia wraz z życzeniami udanych zawodów przekazał Łowczy Okręgowy z Olsztyna kol. Romuald Amborski.

Odbyła się miła uroczystość wręczenia „Złotej Odznaki Honorowej Klubu Strzelectwa Myśliwskiego Leśnik” z numerem 1 kol. Stanisławowi Samborowi.

1Złota odznaka S. Samnbor Czytaj dalej

XVII Turniej w piłce nożnej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

„W roku jubileuszy: 100-lecia odzyskania niepodległości, 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich oraz 25-lecia działania Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP odbył się XVII Turniej w piłce nożnej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Turniej  zorganizowały połączone siły Nadleśnictw Miłomłyn i Dobrocin razem ze Związkiem Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego przy współudziale RDLP w Olsztynie.

16 czerwca zawodnicy i kibice spotkali się w Morągu. Wśród kibiców nie zabrakło dzieci oraz pozostałych członków leśnej rodziny. Jak zwykle w ostatnich latach dopisała również pogoda.

W tegorocznym turnieju uczestniczyło 16 drużyn, reprezentujących 19 nadleśnictw oraz kierownictwo RDLP. Cztery drużyny były z połączonych, dwóch sąsiednich jednostek. Uczestnicy turnieju to: Iława z Suszem,  Jagiełek ze Starymi Jabłonkami, Korpele, Lidzbark, Miłomłyn, Młynary z Ornetą, Myszyniec, Nidzica, Parciaki, Spychowo, Szczytno, Wichrowo z Kudypami, Wielbark, Wipsowo, Zaporowo oraz drużyna kierownictwa RDLP. Jedna z reprezentacji, drużyna Szczytna, to uczestnik wszystkich 17 turniejów.

1 W oczekiwaniu na otwarcieW oczekiwaniu na otwarcie Czytaj dalej